Wpisy użytkownika Insomia Δ z dnia 18 marca 2014

Liczba wpisów: 16

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Nig­dy nie wal­cz o przy­jaźń, o praw­dziwą wca­le nie trze­ba, a o tą fałszywą nie warto. ”


1385274_613316005423985_906489821_n.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ: Biega za Messim Krystynka
Nie dogoni go dziewczynka
A gdy ma już piłkę blada
Na bok kopię i zamiata.

Ta o Barcy jest piosenka
Kiedy Real przed nią klęka
Więc radujcie się kibice
Gdy taką Barce widzicie.
 

neversaygoodbye4483
 

“ Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości. ”


1506441_609090222493473_189679666_n.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Po­mimo te­go, że od­szedłeś, bar­dzo ce­nie so­bię fakt, że po­jawiłeś się w Moim życiu. ”10006921_613259985429587_1478123322_n.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Nikt nie mówił , że będzie łat­wo . Nikt również nie wspo­minał , że będzie tak trud­no . ”


1958268_613303345425251_1161496985_n.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Wiesz co naj­bar­dziej bo­li kiedy masz złama­ne ser­ce ? Nie być w sta­nie pa­miętać jak czułeś się przed ... próbu­jesz pa­nicznie zacho­wać to uczu­cie, bo gdy odej­dzie nig­dy już nig­dy nie powróci . ”


1780850_609747095780876_278816790_n.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ: kocham cie ((:
1901377_637305176338644_1808728452_n.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Już bez krzyżowa­nia dwóch palców, szczerze bez fałszu pot­ra­fię wyk­rzyczeć że już Cię nie kocham. Nie zagłuszę więcej ser­ca, ono po­godziło się ze Swoją ut­ratą. Choć kiedyś w mych myślach śle­po błądziłeś, dzi­siaj Twe miej­sce wy­pełnia Ona, zab­rakło Cię, zniknąłeś, rozpłynąłeś się, prze­padłeś gdzieś po­między kocham a nienawidzę. ”


3207002.jpg
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Możesz odziać Swe myśli w naj­piękniej­sze słowa , lecz gdy nie będą płynąć z głębi Twe­go ser­ca nie mają żad­ne­go znaczenia. ”

 

neversaygoodbye4483
 
" Idziesz, żegnając się z domem
Idziesz, porzucając wszystko to, co znałeś
Nie jesteś sam "
 

neversaygoodbye4483
 

“ O to co kocham dbam reszty nie potrzebuje ”

 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ:

“ Niebo sza­re, zim­ne, bez wy­razu. Nag­le zat­rzy­mał się czas. Czułam jak set­ki mi­liony szty­letów wbi­jają mi się pros­to w ser­ce prze­cinając je bez­li­tośnie. Pat­rzyłam na Ciebie już po raz os­tatni. Wy­dawałeś się wte­dy ta­ki ob­cy, zim­ny, niczym nie przy­pomi­nający te­go sa­mego człowieka który był dla mnie całym światem. Twe oczy nig­dy nie spoj­rzą na mnie tym opiekuńczym wzro­kiem, nie pogłaszczesz mnie po głowie i nie szep­niesz do ucha jak bar­dzo jes­teś ze mnie dum­ny. Odeszłeś bez pożeg­na­nia je­dynie z me­go życia, w ser­cu zos­ta­niesz już na zaw­sze. ”


1962809_612867205468865_805346889_n.png
 

neversaygoodbye4483
 
Insomia Δ: " Wzięłabym Twą dłoń i przyłożyła moc­no do Jej ser­ca, byś mógł poczuć Je­go bi­cie.
Może zro­zumiałbyś w końcu Je­go wartość. "
emo_pary_36.jpg